Publicaties

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

afbeelding raaport adaptieve investeringsstratie getij Grevelingen

Adaptieve investeringsstrategie voor het terugbrengen van getij in de Grevelingen

In 2018 heeft de projectorganisatie Getij Grevelingen de opdracht gekregen het MIRT-2 besluit voor te bereiden. Onderdeel was een advies over een optimale combinatie tussen de inzet van het doorlaatmiddel, het verbeteren van de waterkwaliteit, realisatie van robuuste natuur, en het investeringsplaatje op korte en lange termijn. Het klimaatrobuust maken van de plannen vroeg specifieke…

Rekenrente nazorgfondsen stortplaatsen

Dit rapport beschrijft een breed gesteund voorstel voor een rekenrentemethodiek die gebruikt kan worden om de hoogte van het doelvermogen bij overdracht van stortplaatsen naar een provincie te bepalen. De methodiek lost de door de afvalsector, Rijk en de provincies ervaren problematiek op, biedt stabiliteit en kan door alle provincies binnen de huidige wet- en…

Een duurzaam mobiliteitssysteem maakt ruimte

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat met als doel om via deze verkenning het mechanisme van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de effecten zichtbaar te maken voor (maatregelen ten behoeve van) een meer duurzaam mobiliteitssysteem. Deze verkenning vormt input voor het traject Duurzame Mobiliteit en vervolgacties op het gebied van leefbaarheid en MKBA’s.

Economische analyse zoetwater

Ter voorbereiding van de deltabeslissing zoetwater in 2021 en de maatregelen voor de periode 2022-2027 heeft Stratelligence voor het Deltaprogramma, Deelprogramma Zoetwater een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd van het voorgestelde maatregelenpakket.

Factsheets discontovoet

In 2020 heeft het kabinet nieuwe discontovoeten vastgesteld voor maatschappelijke kosten-batenanalyses. Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben SEO en Stratelligence een lijst met vragen over deze discontovoeten beantwoord.

Ontwikkelpad OV en verstedelijking MRDH

Bijdrage van Stratelligence aan gezamenlijk project met APPM om een voorkeursstrategie te ontwikkelen voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag voor het openbaar vervoer en de verstedelijkingsopgave. Stratelligence leverde de expertise op het gebied van adaptiviteit en ontwikkelpaden.

Verkenning contingentenaanpak

Als verkenner voor de Klimaatraad gebouwde omgeving ontwikkelde Gigi samen met Jurgen de Jong van Binnenlandse Zaken een programma complementair aan de wijkaanpak dat de energietransitie en verduurzaming van individuele koopwoningen kan versnellen.

Een laagdrempelige energietransitie

Onderzoek in opdracht van Energie-Nederland naar een manier om de haalbaarheid van van de energietransitie in de gebouwde omgeving te vergroten. De minister onderschreef de conclusies en dit rapport droeg bij aan de overheidssteun voor hybride warmtepompen.

Waterstof: kansen voor de maakindustrie in Zuid-Holland

Onderzoeksrapport dat de kansen in beeld brengt die de waterstofontwikkelingen voor de bestaande maakindustrie in Zuid-Holland biedt

Kansen van de energietransitie voor Oost-Nederland

Positioneringsonderzoek op het gebied van de energietransitie voor Oost-Nederland in opdracht van ontwikkelingsmaatschappij Oost-NL namens de provincie Overijssel en Gelderland. Het onderzoek is ook in het Duits vertaald ten behoeve van de samenwerking met Duitsland.

Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie

Het rapport “Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie” is samen met Ekinetix opgesteld initieel voor RVO en werd geadopteerd door FME. Voor dit onderzoek werden door ons de waterstofproductieketens geanalyseerd en drie cases uitgewerkt.

Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland

Een visie op de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Het rapport is opgesteld samen TU Delft, Ekinetix en InnovationQuarter en vormde de basis voor het waterstofprogramma van de provincie.

adaptiviteit

Adaptiviteit in energie en ruimte

Het hoofdstuk adaptiviteit van Stratelligence illustreert de adaptieve aanpak op de transitiepaden uit de energie- en klimaatopgave. Dit hoofdstuk is onderdeel van de verkenning energie en ruimte door POSAD e.a.

Een heldere behoeftestelling als sleutel tot de beste prestaties

Deze brochure geeft handvatten om goed opdrachtgeverschap te realiseren, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Hierbij wordt vooral ingegaan op een onderbelicht facet: het identificeren en formuleren van heldere projectdoelen en meetbare variabelen als basis voor een succesvolle set van klanteisen of verifieerbare projectresultaten.

availability based maintenance

Availability based maintenance

Deze brochure beschrijft de methode Availability Based Maintenance (ABM). ABM is gericht op het optimaliseren van de beschikbaarheid van kapitaalgoederen en toepasbaar voor onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van technische systemen. De methode optimaliseert de beschikbaarheid door de keuze tussen het vervangen of repareren van onderdelen afhankelijk te maken van de beschikbaarheid en kosten van systeem(onder)delen.

Hoe kunnen we effecten van klimaatverandering beoordelen?

Brochure over de door Stratelligence ontwikkelde tool en het afwegingskader voor klimaatmaatregelen en klimaateffecten (de kwadrantenmethodiek). Via deze aanpak wordt inzicht gegeven in de meest kosteneffectieve prioritering tussen maatregelen en gebruiksfuncties.

Een duurzame brandstofvisie met LEF

In deze visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie), de verbetering van de leefomgeving en het realiseren van groene groei. Met hulp van Stratelligence hebben meer dan honderd organisaties deze visie op de vergroening van de mobiliteit…

Een duurzame brandstofvisie met LEF: kosten en effecten van de actie-agenda

Dit eindrapport bevat de analyse van Stratelligence van de Kosten en effecten van de actie-agenda SER-brandstofvisie. Deze rapportage is gebruikt voor het maken van afspraken voor de Uitvoeringsagenda en het benoemen van bundels in het actieprogramma die in aanmerking komen voor een snelle uitvoering.

Handreiking Adaptief Deltamanagement

Handreiking voor toepassing van de methode adaptief deltamanagement. Op verzoek van het deltaprogramma ontwikkelde en beschreef Stratelligence de methode om de investeringen in waterveiligheid en zoet water te optimaliseren. De methode is de voorgeschreven aanpak voor investeringen in het deltaprogramma en is verder ontwikkeld voor toepassing in andere domeinen.

Grip op wateroverlast en droogteschade

Presentatie gehouden op het AMC seminar 2016 over de door Stratelligence ontwikkelde tool en afwegingskader voor klimaatmaatregelen en klimaateffecten (de kwadrantenmethodiek). Deze aanpak helpt bij het bepalen van de meest kosteneffectieve prioritering tussen maatregelen en gebruiksfuncties.

performance based contracting

Performance Based Contracting; Waarom, wanneer, wat, hoe?

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met best practices op het gebied van het opstellen en uitvoeren van presentatiecontracten. De uitgave helpt organisaties een betere afweging te maken bij het sluiten van (performance based) contracten, zich voor te bereiden op de invoering en geeft het houvast bij het vaststellen van de…

availabiltiy based mainenance boekje

Availability Based Maintenance

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met de geconceptualiseerde aanpak van het Logistiek Centrum Woensdrecht bij het F-16 motorenonderhoud. De hieruit afgeleide methode is gericht op het optimaliseren van de beschikbaarheid van kapitaalgoederen en toepasbaar voor onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van technische systemen. De methode optimaliseert de beschikbaarheid door de keuze…

keteninnovatie boekje

Keteninnovatie

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met best practices van onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van kapitaalgoederen over het stroomlijnen van de samenwerking in de onderhoudsketen. Keteninnovatie helpt onderhoudsbedrijven zichzelf te positioneren op een evolutionaire ladder. Deze positionering maakt duidelijk welke stappen gezet kunnen worden om het bedrijf verder te ontwikkelen.

f16 rapport

The Netherlands F-16 Comparative Analysis: an evaluation of the Process

Eindrapportage over het F-16 vervangingsproces. Op verzoek van de Tweede Kamer evalueerden we samen met RAND de objectiviteit en transparantie van het onderzoek en de beoordeling van de alternatieven.

f16 comparative analysis

The Netherlands F-16 Comparative Analysis: an evaluation of the Process

Brochure (samenvatting) over het F-16 vervangingsproces. Op verzoek van de Tweede Kamer evalueerden we de objectiviteit en transparantie van het onderzoek en de beoordeling van de alternatieven.

maintenance valley

Maintenance Valley

Brochure over het onderzoek naar een optimale invulling en taakverdeling van de Maintenance Valley initiatieven in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De Nieuwe Delta

Essay Gigi van Rhee als expertbijdrage aan het boek “De Nieuwe Delta”, een nadere beschouwing van de veranderingen in de economische beoordeling van de deltabeslissingen sinds 1953.

Innovatie in Publiek Private Samenwerking

Brochure over een aantal belangrijke aandachtspunten bij het aangaan van een publiek-private samenwerking. Er wordt ingegaan op de effecten van BTW, risicowaardering en verschillen in cultuur.

Risicowaardering in de publieke sector

Eigen uitgave Stratelligence, waarin we een thema uit onze praktijk toelichten. Het op de juiste wijze waarderen van risico’s is ook voor het publiek domein relevant. We zetten daarom een aantal verschillende begrippen en uitgangspunten op een rij en geven aan waar het gebruik van een vaste voorgeschreven discontovoet tekort kan schieten.

roa-flexibility-infrastructure

Real Options applied to infrastructure projects

Paper Gigi van Rhee gepresenteerd op international conference on infrastructure systems, 2008, Rotterdam, met een nieuwe aanpak om risico en flexibiliteit te waarderen.