reele optie workshop
ontwikkelpaden rapport
kwadrantenmethodiek bespreking
verdienvermogen presentatie

Hoe werkt Stratelligence?

Voor het opstellen en beoordelen van alternatieven en het verbeteren van besluitvorming hierover, of het nu gaat om business cases, beleidsvisies of investeringsplannen is het van belang een gedragen afwegingskader te hebben.

Een afwegingskader is een set spelregels of methodiek op basis waarvan een besluit wordt afgewogen. Zo helpt een goed afwegingskader:

 • de uitkomst te onderbouwen
 • het resultaat te verantwoorden
 • een zorgvuldige en herhaalbare keuze te maken
 • bij het realiseren van een transparant proces, en
 • het bouwen van draagvlak

Hoe moet zo’n kader er uit zien? Soms is een opstelling van plussen en minnen voldoende of voldoet een business case of maatschappelijke kosten-batenanalyse. Vaak is het niet eenvoudig om voor- en nadelen onder een noemer te brengen, effecten zoals de waarde van flexibiliteit of het verdienvermogen in te schatten of zijn er tegengestelde belangen doordat er veel partijen betrokken zijn. Stratelligence helpt dan met het ontwikkelen, implementeren en toepassen van een afwegingskader en methodiek.

De best mogelijke oplossing       

Stratelligence verkent eerst de relevante toekomsten, analyseert vervolgens de beperkingen en de samenhang en vindt zo de oplossingsruimte voor de best mogelijke oplossingen.

Door een gedegen objectieve analyse:

 • verminderen we de risico’s op over- en onderinvestering
 • verhogen we de flexibiliteit en robuustheid van alternatieven
 • voorkomen onbewuste lock-in.

Stratelligence vergroot het draagvlak voor de uitkomsten bij stakeholders door de neutraliteit te bewaren en respect te hebben voor verschillen in perspectief en belangen.

Integrale en verbindende systeemaanpak

Om verspilling en inefficiënties te verminderen, kijkt Stratelligence naar het hele systeem, naar de relaties met andere domeinen tot we het helemaal ‘snappen’.

Stratelligence legt relaties en verbanden tussen:

 • disciplines (techniek, economie, strategie)

 • domeinen (water, energie, mobiliteit, stedelijke en economische ontwikkeling, leefbaarheid, ruimte, natuur, gezondheid)

 • people, planet en profit doelen

 • nu en later

 • tijd, onzekerheid en risico

 • verschillende bestuurslagen, stake- en shareholders.

Innovatieve aanpakken en methoden

Stratelligence ontwikkelt indien nodig innovatieve aanpakken en methoden, die met meer relevante aspecten op de juiste wijze rekening houden. Specifieke methoden die Stratelligence in dit kader ontwikkeld heeft om een besluit beter te kunnen afwegen en met alle benodigde aspecten rekening te houden, zijn:

 • Reële optie-analyse (voor publieke domein), om bij onzekerheid flexibiliteit in oplossing in te bouwen en te waarderen.
 • Adaptief deltamanagement, om optimaal in te spelen op kansen en risico's over tijd en zo over- en onderinvestering te voorkomen,
 • Kwadrantenmethodiek, om verschillende onzekerheden te combineren in een afwegingskader,
 • Verdienvermogen, om de toekomstige waarde van economische activiteiten en innovaties in een kostenbatenafweging mee te nemen.