Vóórdenken®, dat is

Duurzaamheid

Nationaal duurzaamheidsadvies

Heeft uw instelling of branchevereniging behoefte aan nationaal duurzaamheidsadvies? Die kans is groot. Met het klimaatakkoord van Parijs uit 2015, hebben zo goed als alle landen afgesproken dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt. Deze opwarming moet ingeperkt worden tot minder dan twee graden, of beter nog, anderhalve graad, om verlies aan kwaliteit van leven af te wenden. U kunt op ons nationaal duurzaamheidsadvies rekenen om u hierin bij te staan. Duurzaamheid is meer dan alleen CO2-reductie en omvat ook het zuinig omgaan met grondstoffen, verminderen van afval, rekening houden met klimaatverandering en het versterken van natuurlijk en sociaal kapitaal. De verduurzaming zal de markt op nationaal niveau veranderen en kansen bieden om met het duurzaamheidsadvies van Stratelligence een toekomstbestendige positie te bereiken die rekening houdt met een duurzame balans, nu groei niet meer vanzelfsprekend is.

Duurzaamheid

Aanleiding voor nationaal duurzaamheidsadvies

Het is steeds belangrijker om mee te wegen hoe duurzaam een investering of beleidsalternatief is. Dit stelt eisen aan de afwegingskaders en beoordelingscriteria van uw keuzes. U moet besluiten nemen over effecten die eerder niet beoordeeld of belangrijk gevonden werden om zo een duurzame balans te vinden. Denk hierbij aan de nieuwe, bredere definitie van welvaart en de waardering van natuurlijk kapitaal. Kennis over de effecten ontbreekt, net als een instrumentarium om effecten te waarderen. De kennis en een instrumentarium voor nationaal duurzaamheidsadvies vindt u bij ons door het opvragen van een duurzaam investeringsadvies. Met onze beslissingsondersteuning op maat ontdekt u de mogelijkheden die een nationaal duurzaamheidsadvies u biedt.

Toepassing van advies over duurzaamheid

Het maken van de juiste keuzes en het vinden van een goede duurzame balans zijn vooral lastig wanneer u te maken heeft met tegengestelde doelen. Hoe kunnen groene oplossingen duurzaam zijn als de kosten de draagkracht te boven gaan? Hoe wegen we de verschillende factoren tegen elkaar af? Wie gaat de aanloopkosten dragen voor de transitie en is het verstandig om tijd te kopen voor een definitieve oplossing met semi-duurzame toepassingen? Op al deze zaken krijgt u antwoord in een duurzaam investeringsadvies van Stratelligence.

Meerwaarde nationaal duurzaamheidsadvies

U kunt ons inschakelen voor het inzichtelijk maken en beoordelen van de effecten van maatregelen en het beleid op duurzaamheid. Zo kunt u aan de hand van ons nationaal duurzaamheidsadvies keuzes maken die uw concurrentiekracht versterken.

In een duurzaam investeringsadvies, zetten wij de volgende stappen voor u:

  • Het probleem eerst goed doorgronden (speerpunt: systeem-aanpak).
  • Slim met de verschillende onzekerheden omgaan (speerpunt adaptiviteit).
  • De perspectieven van verschillende stakeholders eigen maken (speerpunt verbinding).

Wij streven altijd naar het vinden van een duurzame balans tussen verschillende belangen en maatschappelijke kosten en baten.

Publicaties over Duurzaamheid

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

Een duurzaam mobiliteitssysteem maakt ruimte

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat met als doel om via deze verkenning het mechanisme van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de effecten zichtbaar te maken voor (maatregelen ten behoeve van) een meer duurzaam mobiliteitssysteem. Deze verkenning vormt input voor het traject Duurzame Mobiliteit en vervolgacties op het gebied van leefbaarheid en MKBA’s.

Een laagdrempelige energietransitie

Onderzoek in opdracht van Energie-Nederland naar een manier om de haalbaarheid van van de energietransitie in de gebouwde omgeving te vergroten. De minister onderschreef de conclusies en dit rapport droeg bij aan de overheidssteun voor hybride warmtepompen.

Een duurzame brandstofvisie met LEF

In deze visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie), de verbetering van de leefomgeving en het realiseren van groene groei. Met hulp van Stratelligence hebben meer dan honderd organisaties deze visie op de vergroening van de mobiliteit geformuleerd. Op 10 juli 2015 heeft de ministerraad ingestemd met deze duurzame brandstofvisie met LEF.

Projecten over Duurzaamheid

Energieakkoord: de duurzame brandstofvisie

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

bron: RWS beeldbank 488101

Aanleiding voor advies over het energieakkoord

Het Energieakkoord voor duurzame groei (SER 2013) bevat langetermijndoelen voor vervoer om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen, maar geeft nog geen concrete uitwerking. Onder regie van het ministerie van I&M en met ondersteuning van Stratelligence met nationaal duurzaamheidsadvies, hebben meer dan 100 partijen in verschillende bijeenkomsten gewerkt aan een visie en een actieprogramma. Onder de betrokkenen bevonden zich vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen. De grote uitdaging van dit traject en andere klimaatadaptaties in Nederland was om de balans op te maken uit individuele brandstofsporen van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen en deze op duurzame wijze aan elkaar te verbinden.

Aanpak van deze casus

In de visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden, en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie), de verbetering van de leefomgeving en het realiseren van groene groei. De Brandstofvisie die met hulp van Stratelligence is vormgegeven, is de basis voor het Actieprogramma. Het nationale Actieprogramma brengt 250 mogelijke maatregelen in beeld die zijn samengevoegd in 32 bundels. Op basis van inschattingen van de betrokken kennisinstellingen hebben wij de kosten-batenanalyse van de kosten en effecten van de actie-agenda samengesteld en de maatschappelijke baten van de verschillende energiedragers bepaald.

Resultaat van ons nationaal duurzaamheidsadvies

In 2015 heeft de ministerraad ingestemd met de duurzame brandstofvisie met LEF. De resultaten zijn daarna gebruikt voor het maken van afspraken voor de Uitvoeringsagenda en het benoemen van bundels maatregelen die in aanmerking komen voor een snelle uitvoering. Stratelligence is ook bij de verdere uitwerking betrokken om een duurzame balans te verwezenlijken, zowel op nationale schaal als decentraal. Zo schreven wij de Rotterdamse brandstoffenaanpak en het Rotterdamse actieprogramma.

Een duurzaam mobiliteitssysteem maakt ruimte

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Aanleiding

Het mobiliteitsbeleid verandert en Rijkswaterstaat (RWS) voelt de verantwoordelijkheid bij te dragen aan de grote transities van deze tijd die de openbare ruimte betreffen: de energie- en klimaattransitie, de transitie naar een planologie waar de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving het uitgangspunt is, en de transitie naar de circulaire en deeleconomie.

Probleem is dat veel duurzamere oplossingen nu nog duurder zijn dan traditionele oplossingen en de leefbaarheidsbaten onvoldoende meegenomen worden. Dit kan leiden tot suboptimale keuzes. Investeringen in duurzame oplossingen worden afgewezen omdat de kosten-batenafweging onterecht negatief uitvalt.

Aanpak

RWS heeft Stratelligence gevraagd om via een verkenning het mechanisme van de maatschappelijke kosten-batenanalyse en de effecten zichtbaar te maken voor (maatregelen ten behoeve van) een meer duurzaam mobiliteitssysteem.

  • Eerst is een systematiek ontwikkeld om alle effecten die mogelijk een rol kunnen spelen in beeld te brengen en is het handelingsperspectief van RWS rekening houdend met verschillende toekomstscenario’s geïnventariseerd.  Medewerkers van RWS zijn nauw betrokken via interviews en werksessies.
  • Vervolgens is de methodiek toegepast op twee cases: de ondertunneling van een snelweg in een stad en de ontwikkeling van stedelijke ontwikkelingshubs & deelmobiliteit.

Resultaat

De resultaten van een brede duurzame kosten-batenanalyse op deze cases verschillen van toepassing op reguliere wijze. Sociale mobiliteitseffecten (o.a. gezondheid, belevingswaarde) kunnen een substantiële post vormen, net als de waardestijging van vastgoed. Daarnaast is er een groot maatschappelijk effect in de vorm van vermeden investeringen in personenauto’s in de deeleconomie.

Om een toekomstbestendig en duurzaam mobiliteitssysteem te realiseren zal RWS organisatorische aanpassingen moeten doen en actief de samenwerking met andere (regionale) partijen zoeken.

Deze verkenning vormt input bij het maken van beleidskeuzes en het verder vormgeven van de onderzoeksagenda voor de afdeling duurzame mobiliteit van RWS.

Neem direct contact met ons op voor advies

Heeft u behoefte aan nationaal duurzaamheidsadvies? Schakel ons dan in door contact met ons op te nemen in Leiden en te bellen naar 071 573 0820 of een e-mail te sturen naar info@stratelligence.nl. Wij komen zo snel mogelijk met u in contact om te onderzoeken wat ons duurzaam en adaptief advies voor u kunnen betekenen.