Vóórdenken®, dat is

Duurzaamheid

Verbeter de concurrentiekracht door strategie en beleid te verduurzamen

Met het klimaatakkoord van Parijs uit 2015, hebben zo goed als alle landen afgesproken dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot minder dan 2 graden of beter nog 1,5 graad om verlies aan kwaliteit van leven af te wenden. Om dit te realiseren moet de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zo goed als voorkomen worden. Duurzaamheid is echter meer dan alleen CO2-reductie, maar omvat ook het zuinig omgaan met grondstoffen, verminderen van afval, rekening houden met klimaatverandering en het versterken van natuurlijk en sociaal kapitaal. De verduurzaming zal de markt veranderen en kansen bieden om via inclusieve groene groei een nieuwe marktpositie te bereiken. De vraag is echter hoe deze uitdaging op te pakken?

Duurzaamheid

aanleiding

Het is steeds belangrijker mee te wegen hoe duurzaam een investering- of beleidsalternatief is. Dit stelt eisen aan de afwegingskaders en criteria. Er moeten besluiten genomen worden over effecten die eerder niet beoordeeld of belangrijk gevonden werden. Denk aan de nieuwe bredere definitie van welvaart en de waardering van natuurlijk kapitaal. Kennis over de effecten ontbreekt, net als een instrumentarium om effecten te waarderen.

toepassing

De juiste keuzes zijn vooral lastig wanneer er ook sprake is van tegengestelde doelen. Hoe kunnen groene oplossingen duurzaam zijn als de kosten de draagkracht te boven gaan? Hoe wegen we de korte termijn versus de lange termijn of verschillende groepen en regio’s? Wie gaat de aanloopkosten dragen voor de transitie en is het verstandig om tijd te kopen voor een definitieve oplossing met semi-duurzame oplossingen?

meerwaarde

Stratelligence helpt klanten de effecten van maatregelen en beleid op duurzaamheid inzichtelijk te maken en te beoordelen en zo duurzame keuzes te maken die concurrentiekracht versterken.

Dit doen we door:

  • het probleem eerst goed te doorgronden (speerpunt: systeem-aanpak);
  • slim met de verschillende onzeker-heden om te gaan (speerpunt adaptiviteit);
  • de perspectieven van verschillende stakeholders eigen te maken (speerpunt verbinding).

Publicaties over Duurzaamheid

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

Een duurzame brandstofvisie met LEF

In deze visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie), de verbetering van de leefomgeving en het realiseren van groene groei. Met hulp van Stratelligence hebben meer dan honderd organisaties deze visie op de vergroening van de mobiliteit geformuleerd. Op 10 juli 2015 heeft de ministerraad ingestemd met deze duurzame brandstofvisie met LEF.

Gratis – Download nu

Een duurzame brandstofvisie met LEF: kosten en effecten van de actie-agenda

Dit eindrapport bevat de analyse van Stratelligence van de Kosten en effecten van de actie-agenda SER-brandstofvisie. Deze rapportage is gebruikt voor het maken van afspraken voor de Uitvoeringsagenda en het benoemen van bundels in het actieprogramma die in aanmerking komen voor een snelle uitvoering.

Gratis – Download nu

Projecten over Duurzaamheid

Energieakkoord: de duurzame brandstofvisie

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

bron: RWS beeldbank 488101

Aanleiding

Het Energieakkoord voor duurzame groei (SER 2013) bevat langetermijndoelen voor vervoer om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen, maar geeft nog geen concrete uitwerking.

Onder regie van het ministerie van I&M en met ondersteuning van Stratelligence hebben meer dan 100 partijen in verschillende bijeenkomsten gewerkt aan een visie en een actieprogramma. Onder de betrokkenen bevonden zich vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen.

De grote uitdaging van dit traject was om de individuele brandstofsporen van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen aan elkaar te verbinden.

Aanpak

In de visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie), de verbetering van de leefomgeving en het realiseren van groene groei.

De Brandstofvisie die met hulp van Stratelligence is vorm gegeven, is de basis voor het Actieprogramma. Het nationale Actieprogramma brengt 250 mogelijke maatregelen in beeld die zijn samengevoegd in 32 bundels.

Op basis van inschattingen van de betrokken kennisinstellingen heeft Stratelligence de analyse van de kosten en effecten van de actie-agenda samengesteld en de maatschappelijke baten van de verschillende sporen bepaald.

Resultaat

In 2015 heeft de ministerraad ingestemd met de duurzame brandstofvisie met LEF. De resultaten zijn daarna gebruikt voor het maken van afspraken voor de Uitvoeringsagenda en het benoemen van bundels die in aanmerking komen voor een snelle uitvoering.

Stratelligence is ook bij de verdere uitwerking betrokken, zowel op nationale schaal als decentraal. Zo schreef Stratelligence de Rotterdamse brandstoffenaanpak en het Rotterdamse actieprogramma.