Vóórdenken®, dat is

Verdienvermogen

Beoordeel de toekomstige waarde van innovaties en economische activiteiten

Je kunt twee paden bewandelen als 'BV Nederland' om de (beleids)doelen te halen. Een aanpak waarbij je wacht totdat elders oplossingen zijn ontwikkeld en de kostprijs voor nieuwe technieken is gedaald, de accountantsbenadering. Maar er is ook een tweede manier, de ondernemersbenadering, die tegelijkertijd de concurrentiekracht verhoogt door te focussen op verdienvermogen.

Verdienvermogen

aanleiding

Bij de beoordeling van beleidsmaatregelen, strategieën en innovaties is het verstandig om het toekomstig verdienvermogen voor Nederland, specifieke sector of marktpartij een rol laten spelen. Dit vereist concretisering van het begrip verdienvermogen van een innovatie-investering.

Zonder concretisering van toekomstig verdienvermogen bestaat het risico dat alleen het laaghangend fruit wordt gekozen en echte doorbraken worden gemist.

aanpak

Stratelligence definieert verdienvermogen voor een land als de extra arbeidsproductiviteit die door een product of innovatie over verloop van tijd wordt toegevoegd aan de economie. Niet het aantal verwachte banen van een nieuwe activiteit is de maatgevende indicator, maar de toegevoegde waarde per baan.

Bij extra inzet op innovaties weeg je de hogere aanloopkosten af tegen de verwachte snellere uitrol en kostendaling en tegen de kans dat een concurrentievoorsprong meer toegevoegde waarde oplevert.

meerwaarde

Bij het kiezen tussen verschillende alternatieven wordt ook het ontwikkelpotentieel en de kans op een goede concurrentiepositie meegewogen. Dit vermindert de bias richting bestaande technologieën en vergroot de kans op tijdige vernieuwing, en een nieuwe winstgevende marktpositie.

Publicaties over Verdienvermogen

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

availability based maintenance

Availability based maintenance

Deze brochure beschrijft de methode Availability Based Maintenance (ABM). ABM is gericht op het optimaliseren van de beschikbaarheid van kapitaalgoederen en toepasbaar voor onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van technische systemen. De methode optimaliseert de beschikbaarheid door de keuze tussen het vervangen of repareren van onderdelen afhankelijk te maken van de beschikbaarheid en kosten van systeem(onder)delen.

Gratis – Download nu
maintenance valley

Maintenance Valley

Brochure over het onderzoek naar een optimale invulling en taakverdeling van de Maintenance Valley initiatieven in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Gratis – Download nu

Projecten over Verdienvermogen

Baten en verdienpotentieel van de brandstoffenvisie

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken

Aanleiding

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken ontwikkelde Stratelligence een methodiek om het verdienpotentieel van groene innovaties te kwantificeren.

Bij de beoordeling van de maatregelen om CO2 te besparen, viel nl. op dat bestaande technieken gunstiger uit de analyse kwamen dan innovatieve. Betrokkenen hadden echter het gevoel dat er geen goede afweging werd gemaakt en het verdienpotentieel niet juist werd meegenomen.

Aanpak

Stratelligence analyseerde de effecten die niet volledig tot hun recht kwamen in de gemaakte analyses. Groene innovaties zijn nu nog relatief duur maar hebben wel:

  • Meer potentieel voor kostenreductie dan volwassen technologieën. Volwassen technologieën hebben te maken met de wet van de verminderde meeropbrengsten;
  • Een steeds groter marktaandeel om investeringen op terug te verdienen en baten te genereren, terwijl bestaande technologieën hun commerciële basis juist zullen zien krimpen;
  • Een kans op extra verdienvermogen als we in staat zijn een goede concurrentiepositie in deze segmenten te bereiken.

Vervolgens is een aanpak ontwikkeld waarin deze effecten meegenomen kunnen worden.

Resultaat

Het resultaat is een methode om verdienvermogen te kwantificeren. Met deze methode kan je te beoordelen of het gunstig is voor een bepaalde innovatie te kiezen of niet en welke strategie verstandig is:

  • Afwachten totdat de kosten zijn gedaald of
  • Sturend zijn en een koploperspositie proberen te bereiken.

De praktische uitvoerbaarheid van deze aanpak wordt via pilots verder verkend.