Vóórdenken®, dat is

Adaptiviteit

Met adaptiviteit worden risico’s verminderd

Verminder het risico van onder- of overinvesteren met adaptiviteit die wordt ingebouwd in een adaptieve strategie. Adaptief programmeren is een aanpak- en planningsmethodiek die besluitvormers helpt bij het maken van beslissingen in complexe omgevingen onder onzekere omstandigheden. De toepassing van adaptiviteit maakt het mogelijk om financieel verantwoord te investeren bij grote onzekerheden. Een adaptieve strategie speelt flexibel in op actuele ontwikkelingen en borgt tegelijkertijd langetermijnambities. De vier belangrijkste kenmerken van de adaptieve methode zijn: het werken met ontwikkelpaden in plaats van eindbeelden; het verbinden van korte termijnbeslissingen met lange termijnopgaven; het zoeken naar en waarderen van flexibiliteit en het verbinden van investeringsagenda’s.

Adaptiviteit

Aanleiding voor adaptiviteit

Adaptiviteit is belangrijk voor uw grote investeringen met een lange levensduur en voor besluiten die voor lange tijd een impact hebben. Houd hier daarom rekening mee in uw beleidsbeslissingen. U kunt ervan uitgaan dat zaken tijdens de gehele looptijd veranderen. Als u daar niet goed op in kunt spelen, bijvoorbeeld door ingebouwde flexibiliteit en adaptiviteit, dan loopt u het risico hoge kosten te maken. Deze kosten hadden bij meer voorbereiding en het inbouwen van opties en meekoppelkansen voorkomen kunnen worden.

Toepassing van een adaptieve strategie

Vraagstukken waarbij adaptiviteit een rol speelt, gaan vaak over investeringen in infrastructuur, in innovaties, in beleidsmaatregelen en in keuzes tussen technieken in een omgeving die onzeker is. Zo is het adaptief programmeren ontstaan binnen het deltaprogramma. Na het succes van het delta-programma kreeg deze adaptieve strategie belangstelling uit het droge domein van Rijkswaterstaat, gebiedsontwikkeling, de verduurzaming van de mobiliteit (SER-brandstofvisie) en de energietransitie.

Meerwaarde van adaptiviteit

Stratelligence uit Leiden stond aan de wieg van het ontwikkelen en toepassen van de adaptieve aanpak en optie-analyse. Vanaf 2002 was de oprichter en directeur Van Rhee betrokken bij het introduceren van de optie-aanpak in het private en publieke domein. Deze ervaring leidde tot betrokkenheid bij het Deltaprogramma en de toepassing van de adaptieve aanpak bij Rijkswaterstaat, de brandstofvisie en energietransitie. U kunt daarom rekenen op een schat aan ervaring met de theorie en praktische toepassing van adaptief programmeren in verschillende domeinen, diverse checklists, voorbeeldcases, et cetera, die klanten helpen met het toepassen van adaptiviteit.

Lees meer over onze 2-daagse training.

Publicaties over Adaptiviteit

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

Economische analyse zoetwater

Ter voorbereiding van de deltabeslissing zoetwater in 2021 en de maatregelen voor de periode 2022-2027 heeft Stratelligence voor het Deltaprogramma, Deelprogramma Zoetwater een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd van het voorgestelde maatregelenpakket.

Ontwikkelpad OV en verstedelijking MRDH

Bijdrage van Stratelligence aan gezamenlijk project met APPM om een voorkeursstrategie te ontwikkelen voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag voor het openbaar vervoer en de verstedelijkingsopgave. Stratelligence leverde de expertise op het gebied van adaptiviteit en ontwikkelpaden.

Een laagdrempelige energietransitie

Onderzoek in opdracht van Energie-Nederland naar een manier om de haalbaarheid van van de energietransitie in de gebouwde omgeving te vergroten. De minister onderschreef de conclusies en dit rapport droeg bij aan de overheidssteun voor hybride warmtepompen.

Projecten over Adaptiviteit

Adaptieve programmering voor ontwikkelpaden energietransitie

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aanleiding

De energietransitie is een enorme opgave, die gepaard gaat met grote onzekerheden. Daarom is adaptiviteit hierin een belangrijke factor. Hoe groot zal de vraag naar energie in 2050 precies zijn en hoe groot is dan de opgave? Welke nieuwe technologieën gaan welke bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave, en is dat dan voldoende?

Om goed in te spelen op deze onzekerheden is een aanzet gemaakt voor ontwikkelpaden gebaseerd op adaptiviteit. Dit deden wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ter voorbereiding van integrale nationale energie- en klimaatplannen.

Aanpak

Onze aanpak omvat de verschillende gebieden: Kracht & Licht, Lage en Hoge temperatuurwarmte, Mobiliteit en Natuur & Landbouw. Hiervoor zijn onzekerheden, maatregelen, de energievraag, afhankelijkheden en de bijstuurmogelijkheden in kaart gebracht. Vervolgens zijn ontwikkelpaden tot 2050 opgesteld.

Uit de ontwikkelpaden zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot no-regret maatregelen, de benodigde uitrolsnelheid van duurzame elektriciteit, slimme fasering en gewenste voorinvesteringen.

Resultaat

Via de analyse is het inzicht en de kans vergroot dat de doelen tijdig bereikt worden. Tevens is het risico verkleind dat de investeringen te hoog zijn of anderszins suboptimale beslissingen genomen worden.

Schakel ons in voor een adaptieve strategie

Bent u ervan overtuigd dat adaptiviteit het verschil kan maken voor uw strategie? Schakel ons dan in voor onafhankelijk advies zodat u sterkere en beter onderbouwde beslissingen kunt nemen. Bel 071 573 0820  of stuur een e-mail naar info@stratelligence.nl om met ons in contact te komen en een adaptieve strategie te ontwikkelen.