Vóórdenken®, dat is

Adaptiviteit

Verminder het risico van onder- of overinvesteren

Adaptief programmeren is een aanpak en planningsmethodiek die besluitvormers helpt bij het maken van beslissingen in complexe omgevingen onder onzekere omstandigheden. De methode maakt het mogelijk om financieel verantwoord te investeren bij grote onzekerheden door de kans op over- of onderinvesteren te minimaliseren. Adaptief programmeren speelt flexibel in op actuele ontwikkelingen, en borgt tegelijkertijd langetermijnambities. De vier belangrijkste kenmerken van de adaptieve methode zijn: het werken met ontwikkelpaden in plaats van eindbeelden, het verbinden van kortetermijnbeslissingen met langetermijnopgaven, het zoeken naar en waarderen van flexibiliteit en het verbinden van investeringsagenda’s.

Adaptiviteit

aanleiding

Adaptiviteit is belangrijk voor grote investeringen met een lange levensduur en besluiten die voor lange tijd impact hebben. Je kunt ervan uitgaan dat tijdens de hele looptijd zaken veranderen. Als je daar niet goed op in kunt spelen, bijvoorbeeld door ingebouwde flexibiliteit, dan loop je het risico hoge kosten te maken, die bij meer voorbereiding vooraf en het inbouwen van opties en meekoppelkansen voorkomen hadden kunnen worden.

toepassing

Vraagstukken waarbij dit een rol speelt gaan vaak over investeringen in infrastructuur, in innovaties, beleidsmaatregelen en keuzes tussen technieken in een omgeving die onzeker is. Zo is het adaptief programmeren ontstaan binnen het deltaprogramma.

Na het succes van het delta-programma kreeg deze aanpak belangstelling uit het droge domein van Rijkswaterstaat, gebieds-ontwikkeling, de verduurzaming van de mobiliteit (SER-brandstofvisie) en de energietransitie.

meerwaarde

Stratelligence stond aan de wieg van het ontwikkelen en toepassen van de adaptieve werkwijze en optie-analyse. Vanaf 2002 was Van Rhee betrokken bij het introduceren van de optie-aanpak in het private en publieke domein.

Deze ervaring leidde tot betrokken-heid bij het Deltaprogramma en de toepassing van de adaptieve aanpak bij Rijkswaterstaat, de brandstofvisie en energietransitie.

Hierdoor heeft Stratelligence een schat aan ervaring met de theorie en praktische toepassing van adaptief programmeren in verschillende domeinen, diverse checklists, voorbeeldcases etc. die klanten helpt met het toepassen van deze aanpak.

Lees meer over onze 2-daagse training.

Publicaties over Adaptiviteit

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

adaptiviteit

Adaptiviteit in energie en ruimte

Het hoofdstuk adaptiviteit van Stratelligence illustreert de adaptieve aanpak op de transitiepaden uit de energie- en klimaatopgave. Dit hoofdstuk is onderdeel van de verkenning energie en ruimte door POSAD e.a.

Gratis – Download nu

Brochure adaptief programmeren

Brochure over de adaptieve aanpak ook wel adaptief programmeren genoemd. De methode speelt in op onzekerheden zodat juiste besluit op juiste moment kan worden genomen.

Gratis – Download nu

Projecten over Adaptiviteit

Adaptieve programmering voor ontwikkelpaden energietransitie

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aanleiding

De energietransitie is een enorme opgave, die gepaard gaat met grote onzekerheden. Hoe groot zal de vraag naar energie in 2050 precies zijn en hoe groot is dan de opgave? Welke nieuwe technologieën gaan welke bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave, en is dat dan voldoende?

Om goed in te spelen op deze onzekerheden is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ter voorbereiding van integrale nationale energie- en klimaatplannen een aanzet gemaakt voor adaptieve ontwikkelpaden.

Aanpak

Voor alle gebieden: Kracht & Licht, Lage en Hoge temperatuurwarmte, Mobiliteit en Natuur & Landbouw, zijn onzekerheden, maatregelen, de energievraag, afhankelijkheden en de bijstuurmogelijkheden op weg naar 2050 in kaart gebracht en zijn ontwikkelpaden opgesteld.

Uit de ontwikkelpaden zijn conclusies en aanbevelingen met betrekking tot no-regret maatregelen, de benodigde uitrolsnelheid van duurzame elektriciteit, slimme fasering en gewenste voorinvesteringen getrokken.

Resultaat

Via de analyse is het inzicht en de kans vergroot dat de doelen tijdig bereikt worden en het risico verkleind dat de investeringen te hoog zijn, niet optimale beslissingen genomen worden of meer ruimte wordt gebruikt dan nodig is.