Vóórdenken®, dat is

Adaptiviteit

Met adaptiviteit worden risico’s verminderd

Verminder het risico van onder- of overinvesteren met adaptiviteit die wordt ingebouwd in een adaptieve strategie. Adaptief programmeren is een aanpak- en planningsmethodiek die besluitvormers helpt bij het maken van beslissingen in complexe omgevingen onder onzekere omstandigheden. De toepassing van adaptiviteit maakt het mogelijk om financieel verantwoord te investeren bij grote onzekerheden. Een adaptieve strategie speelt flexibel in op actuele ontwikkelingen en borgt tegelijkertijd langetermijnambities. De vier belangrijkste kenmerken van de adaptieve methode zijn: het werken met ontwikkelpaden in plaats van eindbeelden; het verbinden van korte termijnbeslissingen met lange termijnopgaven; het zoeken naar en waarderen van flexibiliteit en het verbinden van investeringsagenda’s.

Adaptiviteit

Aanleiding voor adaptiviteit

Adaptiviteit is belangrijk voor uw grote investeringen met een lange levensduur en voor besluiten die voor lange tijd een impact hebben. Houd hier daarom rekening mee in uw beleidsbeslissingen. U kunt ervan uitgaan dat zaken tijdens de gehele looptijd veranderen. Als u daar niet goed op in kunt spelen, bijvoorbeeld door een gebrek aan ingebouwde flexibiliteit en adaptiviteit, dan loopt u het risico hoge kosten te maken. Deze kosten hadden bij meer voorbereiding en het inbouwen van opties en meekoppelkansen voorkomen kunnen worden. Laat daarom geen waarde liggen of verloren gaan, en laat door ons een effectieve adaptieve strategie bepalen.

Het bepalen en toepassing van een adaptieve strategie

Vraagstukken waarbij adaptiviteit een rol speelt, gaan vaak over investeringen in infrastructuur, in innovaties, in beleidsmaatregelen en in technieken in een omgeving die onzeker is. Zo is het adaptief programmeren ontstaan binnen het Deltaprogramma. Na het succes van het Deltaprogramma kreeg deze adaptieve strategie belangstelling van professionals die beleid bepalen op het gebied van transport en infrastructuur, bij gebiedsontwikkeling, de verduurzaming van de mobiliteit (SER-brandstofvisie) en de energietransitie. De opgedane kennis passen wij nu toe op nieuwe casussen. Dat wil zeggen dat we ook u passende hulp bij adaptief investeren kunnen aanbieden.

Meerwaarde van adaptiviteit

Stratelligence uit Leiden stond aan de wieg van het bepalen, ontwikkelen en toepassen van de adaptieve strategie en optie-analyse. Vanaf 2002 was de oprichter en directeur Van Rhee betrokken bij het introduceren van de optie-aanpak in het private en publieke domein. Deze ervaring leidde tot betrokkenheid bij het Deltaprogramma en de toepassing van de adaptieve aanpak bij Rijkswaterstaat, de brandstofvisie en energietransitie. U kunt daarom rekenen op een schat aan ervaring met de theorie en praktische toepassing van adaptief programmeren in verschillende domeinen, diverse checklists, voorbeeldcases, et cetera, die klanten helpen met het toepassen van adaptiviteit.

Publicaties over Adaptiviteit

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

Economische analyse zoetwater

Ter voorbereiding van de deltabeslissing zoetwater in 2021 en de maatregelen voor de periode 2022-2027 heeft Stratelligence voor het Deltaprogramma, Deelprogramma Zoetwater een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd van het voorgestelde maatregelenpakket.

Ontwikkelpad OV en verstedelijking MRDH

Bijdrage van Stratelligence aan gezamenlijk project met APPM om een voorkeursstrategie te ontwikkelen voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag voor het openbaar vervoer en de verstedelijkingsopgave. Stratelligence leverde de expertise op het gebied van adaptiviteit en ontwikkelpaden.

Een laagdrempelige energietransitie

Onderzoek in opdracht van Energie-Nederland naar een manier om de haalbaarheid van van de energietransitie in de gebouwde omgeving te vergroten. De minister onderschreef de conclusies en dit rapport droeg bij aan de overheidssteun voor hybride warmtepompen.

Projecten over Adaptiviteit

Adaptieve programmering voor ontwikkelpaden energietransitie

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aanleiding

De energietransitie is een enorme opgave, die gepaard gaat met grote onzekerheden. Daarom is adaptiviteit hierin een belangrijke factor. Hoe groot zal de vraag naar energie in 2050 precies zijn en hoe groot is dan de opgave? Welke nieuwe technologieën gaan welke bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave, en is dat dan voldoende? Om goed in te spelen op deze onzekerheden is door ons een aanzet gemaakt voor ontwikkelpaden gebaseerd op adaptiviteit. Dit deden wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ter voorbereiding van integrale nationale energie- en klimaatplannen.

Aanpak

Onze aanpak omvat de verschillende gebieden: Kracht & Licht, Lage en Hoge temperatuurwarmte, Mobiliteit en Natuur & Landbouw. Hiervoor zijn onzekerheden, maatregelen, de energievraag, afhankelijkheden en de bijstuurmogelijkheden in kaart gebracht. Vervolgens zijn ontwikkelpaden tot 2050 opgesteld. Uit de paden hebben wij conclusies en aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot no-regret maatregelen, de benodigde uitrolsnelheid van duurzame elektriciteit, slimme fasering en gewenste voorinvesteringen.

Resultaat

Via de analyse is het inzicht en de kans vergroot dat de doelen tijdig bereikt worden. Tevens is het risico verkleind dat de investeringen te hoog zijn of anderszins suboptimale beslissingen genomen worden. Wilt u ook betere resultaten boeken en in kunnen spelen op onzekere veranderende omstandigheden? Kies dan voor adaptief investeren en een adaptieve strategie.

Laagdrempelige energietransitie

Opdrachtgever

Energie-Nederland

Aanleiding

De energietransitie gaat niet vanzelf. Vereniging Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven en één van de ondertekenaars van het klimaatakkoord, voelde het als haar maatschappelijke plicht een voortrekkersrol te vervullen en het debat over de energietransitie te faciliteren.

Zijn er mogelijkheden er om de energietransitie voor huiseigenaren gemakkelijker te maken én betaalbaar te houden? Met deze vraag kwam de voorzitter van Energie-Nederland, bij Stratelligence terecht, omdat we o.a. gespecialiseerd zijn in het structureren en oplossen van complexe problemen met een ‘adaptieve aanpak’.

Aanpak

Wat betekent een adaptieve aanpak? Dat betekent dat je rekening houdt met het feit dat de overheid, de maatschappij of wie dan ook, het handelen na verloop van tijd kan bijstellen. Je betrekt de factor tijd en flexibiliteit in de analyse. Het resultaat is een adaptieve strategie. Drie hoofdingrediënten zijn:

  • Uitgaan van logische keuzes die verschillen per type wijk: nieuwbouwwijken, wijken met bestaand warmtenet, homogene wijken en heterogene wijken
  • Energiebesparing die rendeert: isolatie, gedragsverandering, investeren in innovatie
  • Tweefasenstrategie: tot 2050 is er ruimte voor twee vervangingsmomenten. Wat snel kan, doe je direct maar wat beter kan wachten, doe je later.

Resultaat

De resulterende adaptieve strategie houdt meer rekening met (verschillen tussen) huiseigenaren. De kosten zijn te overzien en de klimaatdoelen zijn haalbaar.

Fase 1 bestaat uit no-regret oplossingen waaronder de hybride warmtepomp voor koopwoningen met een hoog gasverbruik en rendabele isolatie waarmee het tussendoel in 2030 gehaald kan worden, en  voorbereiding van fase 2. In fase 2 zijn de kosten van eindoplossingen dan lager en de alternatieven minder risicovol door innovatie.

Energie Nederland heeft de strategie omarmd en uitgedragen. De reactie van de minister van BZK was "‘ik kan mij goed vinden in de strekking van dit rapport”. Diverse onderdelen van het advies zijn al overgenomen of worden nader uitgewerkt.

Schakel ons in voor een adaptieve strategie

Bent u ervan overtuigd dat adaptiviteit het verschil kan maken voor uw strategie? Schakel ons dan in voor onafhankelijk advies zodat u effectievere en beter onderbouwde beslissingen kunt nemen. Bel 071 573 0820  om met ons in contact te komen en een adaptieve strategie te laten bepalen.