Vóórdenken®, dat is

Systeemaanpak

Versterk de grip op resultaten

Door het formuleren van heldere meetbare doelen, inzicht in het hele systeem, inclusief de afhankelijkheden, grenzen en koppelingen met andere systemen, krijg je betere resultaten en producten. De organisatie of leverancier kan zijn creativiteit en middelen gericht inzetten om via de beste prijs-prestatie doelen te realiseren en duidelijk is wanneer een doel bereikt is. Een systeemaanpak is daarom in vele nieuwe methoden en werkwijzen terug te vinden: functioneel specificeren, systems engineering, value engineering, output sturing, prestatiecontracten et cetera.

Systeemaanpak

aanleiding

Een integrale benadering vergroot de kans op een succesvol eindresultaat, doordat je onverwachte effecten vooraf kan voorspellen.

Dit besef is inmiddels wijdverbreid, maar echt integraal werken, is niet eenvoudig.

Eerst moet je een systeem of vraagstuk volledig doorgronden en dan kan je een systematische analyse van doelen, knelpunten, oplossingen en effecten en incentives voor alle betrokkenen maken. Dit vraagt vaak externe ondersteuning.

toepassing

Een integrale systeemaanpak is essentieel wanneer verschillende disciplines, betrokkenen en domeinen moeten samenwerken om een optimaal resultaat te halen.

Stratelligence brengt het systeem in kaart en vertaalt met de opdrachtgever de behoeften en doelen naar concrete (SMART) eisen en wensen die aan een product of beleidsoplossing gesteld worden, beoordeelt de oplossingen of producten in de mate waarin ze doelen bereiken indien nodig op een specifiek op te stellen afwegingskader of set beoordelingscriteria en helpt bij het vinden van nieuwe innovatieve oplossingen.

meerwaarde

De introductie of versterking van een integrale systeemaanpak vraagt samenwerking en multidisciplinaire vaardigheden.

Door onze ervaring in meerdere werkvelden en multidisciplinaire achtergrond zijn we gewend een systeem snel te analyseren en te conceptualiseren en creatieve en innovatieve oplossingen te vinden.

We helpen met een concrete vraag of ondersteunen met interactieve op de klant afgestemde trainingen op het terrein van het formuleren van klanteisen, functioneel specificeren, het opstellen van business cases en prestatiecontracten.

Publicaties over Systeemaanpak

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

Verkenning contingentenaanpak

Als verkenner voor de Klimaatraad gebouwde omgeving ontwikkelde Gigi samen met Jurgen de Jong van Binnenlandse Zaken een programma complementair aan de wijkaanpak dat de energietransitie en verduurzaming van individuele koopwoningen kan versnellen.

Een heldere behoeftestelling als sleutel tot de beste prestaties

Deze brochure geeft handvatten om goed opdrachtgeverschap te realiseren, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Hierbij wordt vooral ingegaan op een onderbelicht facet: het identificeren en formuleren van heldere projectdoelen en meetbare variabelen als basis voor een succesvolle set van klanteisen of verifieerbare projectresultaten.

performance based contracting

Performance Based Contracting; Waarom, wanneer, wat, hoe?

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met best practices op het gebied van het opstellen en uitvoeren van presentatiecontracten. De uitgave helpt organisaties een betere afweging te maken bij het sluiten van (performance based) contracten, zich voor te bereiden op de invoering en geeft het houvast bij het vaststellen van de aandachtspunten.

Projecten over Systeemaanpak

Beprijzingsmodel voor het onderhoud van de beweegbare stormvloedkeringen

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

bron: RWS beeldbank 365831

Aanleiding

Voor het onderhoud van drie beweegbare stormvloedkeringen (Maeslantkering, Hartelkering en Hollandse IJsselkering) heeft Rijkswaterstaat gekozen het onderhoud via een meerjarig prestatiecontract aan te besteden.

Om de belangen van Rijkswaterstaat en de leverancier goed op te lijnen is Stratelligence gevraagd om in samenwerking met Rijkswaterstaat een beprijzingsmodel te ontwikkelen.

Aanpak

Een beprijzingsmodel is een samenhangend geheel van verschillende financiële constructies, incentives, boetes en een vergoedingensystematiek waarmee de specifieke aanbestedings- en contractbeheersingsdoelstellingen bereikt kunnen worden. Om dit model te bepalen zijn een aantal workshops gefaciliteerd waarin samen met Rijkswaterstaat vastgesteld is wat het optimale beprijzingsmodel is voor de verschillende werkzaamheden.

Resultaat

Het ontwikkelde beprijzingsmodel is gebruikt in het meerjarig prestatiecontract voor de beweegbare stormvloedkeringen. Stratelligence heeft het team van Rijkswaterstaat ondersteund met het vastleggen van het ontwikkelde beprijzingsmodel in de diverse contractdocumenten

Verkenning contingentenaanpak

Opdrachtgever

Klimaatraad gebouwde omgeving

Aanleiding

Eén van de grote opgaven in de gebouwde omgeving is het versnellen van de verduurzaming van particuliere koopwoningen in aanvulling op de wijkaanpak.

De regietafel van het Klimaatakkoord gebouwde omgeving heeft de zogenoemde ‘contingentenaanpak’ als ontwikkelopgave benoemd. Met deze aanpak worden woningen of bouwdelen seriematig verduurzaamd met een beproefde, gestandaardiseerde verduurzamingsoplossing naar tenminste de standaard (ineens of in stappen).

Het doel is onder ander met een meer voorspelbare en continue vraag marktontwikkeling te stimuleren en de energietransitie in de koopsector te versnellen.

Aanpak

Samen met de verkenner van Binnenlandse Zaken heeft Stratelligence in opdracht van de regietafel verkend hoe een contingentenaanpak daadwerkelijk in de praktijk kan worden gebracht.

Onze visie daarbij was dat de contingentenaanpak niet één centraal gestuurde aanpak is van waaruit contingenten worden gevormd en op de markt gezet, maar eerder een sturingsfilosofie of mechanisme ('het cement tussen de stenen') gericht op de verdere ontwikkeling van de verduurzamingsmarkt als ‘ecosysteem’.

Deze visie en de uitwerking in programmalijnen hebben we getoetst en afgestemd met verschillende stakeholders en experts via interviews, een webinar en een workshop.

Resultaat

Het resultaat van onze verkenning is een rapport en een voorstel voor een langjarige strategie met vijf programmalijnen en een nieuw in te richten ‘uitvoeringsprogramma versnelling verduurzaming (koop)woningen’. De langjarige strategie is integraal, adaptief en heeft veel aandacht voor slimmer sturing en kennisontwikkeling, zodat er meer kan worden geleerd van de vele pilots en initiatieven.

Het rapport is aangeboden aan en omarmd door de regietafel van het Klimaatakkoord gebouwde omgeving en gepubliceerd. De aanbevelingen zijn overgenomen door de regietafel in het advies van Denken naar Doen aan de minister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.