Vóórdenken®, dat is

Kwadrantenmethodiek

Combineer complexe onzekerheden in een afwegingskader

De Kwadrantenmethodiek is een integraal afwegingskader voor o.a. klimaatmaatregelen en klimaateffecten gebaseerd op een risicobenadering, dat wil zeggen op basis van de verwachtingswaarde van de kans van optreden x impact.

Kwadrantenmethodiek

aanleiding

Om beleidsbeslissingen op het gebied van klimaatverandering beter te onderbouwen en meer grip te krijgen op wateroverlast en droogteschade, is informatie nodig om de verwachte effecten voor de verschillende toepassingen nu en later in beeld te brengen. Deze afweging is complexer dan andere afwegingen zoals voor waterveiligheid door de vele gebruiksfuncties die onderling concurreren, de grote variatie in effecten, de verschillende vormen van onzekerheid en het ontbreken van een praktisch economisch instrumentarium.

aanpak

De door Stratelligence ontwikkelde kwadrantenmethodiek bepaalt de welvaartseffecten van de zoetwatervoorziening aan de hand van de jaarlijkse verwachtingswaarde per functie. Deze wordt verkregen door per gebruiksfunctie vier grafieken te bepalen. Deze grafieken vormen een vier-kwadrantenschema doordat elke grafiek de assen deelt met een andere grafiek. Op basis van de curves in kwadrant 1 tot en met 3 kunnen de curve in kwadrant 4 en de jaarlijkse verwachtingswaarde worden afgeleid.

meerwaarde

Het verschil in oppervlak onder curve 4 tussen alternatieven geeft een beeld van de jaarlijkse verwachtingswaarde van het effect van een maatregel of klimaatverandering.

De kwadrantenmethodiek levert zo inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van een maatregel. De methode is toegepast op scheepvaart, drinkwater, landbouw, bodemdaling in geval van zoetwatertekorten en op de afvoer van regenwater op wegen en landbouw in geval van wateroverlast.

Publicaties over Kwadrantenmethodiek

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

Hoe kunnen we effecten van klimaatverandering beoordelen?

Brochure over de door Stratelligence ontwikkelde tool en het afwegingskader voor klimaatmaatregelen en klimaateffecten (de kwadrantenmethodiek). Via deze aanpak wordt inzicht gegeven in de meest kosteneffectieve prioritering tussen maatregelen en gebruiksfuncties.

Grip op wateroverlast en droogteschade

Presentatie gehouden op het AMC seminar 2016 over de door Stratelligence ontwikkelde tool en afwegingskader voor klimaatmaatregelen en klimaateffecten (de kwadrantenmethodiek). Deze aanpak helpt bij het bepalen van de meest kosteneffectieve prioritering tussen maatregelen en gebruiksfuncties.

Projecten over Kwadrantenmethodiek

Economische analyse zoetwatermaatregelen

Opdrachtgever

Programmabureau Zoetwater

Aanleiding

Door klimaatverandering is in de toekomst mogelijk niet voldoende zoet water beschikbaar om blijvend in de vraag te voorzien. In Nederland werkt het Deltaprogramma daarom aan de ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor een duurzame zoetwatervoorziening en aan kortetermijnmaatregelen die hieraan bijdragen. Om beleidsbeslissingen binnen het Deltaprogramma beter te onderbouwen, is meer informatie nodig over de effecten en baten van zoetwatermaatregelen.

Aanpak

In opdracht van het programmabureau Zoetwater is daarom samen met Deltares en het LEI de studie ‘doorontwikkeling economische analyse zoet water’ uitgevoerd. Stratelligence heeft de voor deze studie nieuw ontwikkelde kwadrantenmethode toegepast op de scheepvaartsector, de drinkwatervoorziening en de schade door bodemdaling in veengebieden. 

Resultaat

Met deze methodiek kunnen de nationale welvaartseffecten van zoetwatermaatregelen beter in beeld worden gebracht. De methode maakt gebruik van een risicobenadering en is geïnspireerd op de waterveiligheidsmethodiek uit het Deltaprogramma.