Vóórdenken®, dat is

Verbinding

Vergroot draagvlak door verbinden

Bij veel processen is betrokkenheid van verschillende stakeholders essentieel of het nu gaat om een publiek-private samenwerking, een gezamenlijke visie op verduurzaming of ruimtelijke inrichting. Betrokkenheid van veel sectoren en partijen maken het proces al snel complex door de verschillen in perspectief. Een onafhankelijke partij die beide visies begrijpt, kan dan helpen begrip te kweken over en weer en passende oplossingen te vinden.

Verbinding

aanleiding

Potentieel tegengestelde belangen kunnen het moeilijk maken een gezamenlijke visie of strategie te ontwikkelen en goed samen te werken. Oplossing hiervoor is eerst het vinden van gedeelde belangen en het identificeren van punten waar geen verschil van inzicht over bestaat. Pas daarna wordt gesproken over discussiepunten. Vaak blijkt een potentieel tegengesteld belang veel minder groot dan verwacht.

toepassing

Een gedeeld belang vindt Stratelligence door indien nodig per partij door te vragen naar de achtergrond van elke positie totdat we ons in elke partij kunnen verplaatsen en oplossingen vanuit ieders perspectief kunnen vóórdenken.

Via het gedeelde belang kunnen inhoudelijke voorstellen gevonden worden die aansluiten bij de belangen van verschillende stakeholders, zodat een samenwerking of visie geaccepteerd en gedragen werd.

meerwaarde

Stratelligence wordt door onze evidence-based en neutrale aanpak erkend als onafhankelijke partij en kan zich o.a. door eigen ervaring in veel sectoren en domeinen in elke partij verplaatsen. Stratelligence kan zo ieders belang aan de anderen uitleggen.

In verschillende projecten zijn we in staat geweest een verbindende rol te vervullen en met inhoudelijke voorstellen te komen die aansloten bij de belangen van verschillende stakeholders, zodat een samenwerking of visie geaccepteerd en gedragen werd.

Publicaties over Verbinding

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

keteninnovatie boekje

Keteninnovatie

Boek samengesteld op verzoek van het World Class Maintenance Consortium met best practices van onderhoudsbedrijven, OEMs en gebruikers van kapitaalgoederen over het stroomlijnen van de samenwerking in de onderhoudsketen. Keteninnovatie helpt onderhoudsbedrijven zichzelf te positioneren op een evolutionaire ladder. Deze positionering maakt duidelijk welke stappen gezet kunnen worden om het bedrijf verder te ontwikkelen.

Innovatie in Publiek Private Samenwerking

Brochure over een aantal belangrijke aandachtspunten bij het aangaan van een publiek-private samenwerking. Er wordt ingegaan op de effecten van BTW, risicowaardering en verschillen in cultuur.

Projecten over Verbinding

Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O)

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Aanleiding

Het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee moet een proeftuin voor ‘groene’ waterstofprojecten worden. De provincie Zuid-Holland heeft daartoe Stratelligence gevraagd penvoerder te zijn voor een convenant waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven verklaren economisch kansrijke projecten te zullen onderzoeken en waar mogelijk uit te voeren.

Aanpak

Projecten in het convenant zijn de conversie van groene stroom in waterstof, een fabriek waar waterstof wordt omgezet in ammoniak ten behoeve van de productie van groene kunstmest, het gebruik van waterstof om de bebouwde omgeving te verwarmen, een regionale waterstofrotonde die het eiland verbindt met het Rotterdamse havencomplex en het gebruik van waterstof in mobiliteit, zoals waterstofdeelauto’s, gebruik in scheepvaart en een of meer tankstation met groene waterstof. De projecten dekken de verschillende toepassingen van waterstof binnen de energietransitie af en vormen zo een voorbeeld voor gebruik en opschaling elders.

Resultaat

Het Zuid-Hollandse initiatief is binnen 8 weken opgesteld en ondertekend en het eerste in Nederland waarbij zoveel partijen betrokken zijn. Tot de 28 partijen die de ambities ondersteunen, behoren de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Rotterdam, TNO, ECN, TU Delft, Siemens, Yara, Gasunie, Stedin, Connexxion, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Deltawind, Hyundai en Toyota.