Vóórdenken®, dat is

Adaptief deltamanagement

Adaptief deltamanagement

Adaptief deltamanagement of adaptief programmeren is een aanpak om op een verstandige en transparante wijze beslissingen te nemen. Hierbij houden wij rekening met onzekerheden en afhankelijkheden. Met Stratelligence uit Leiden neemt u de juiste beslissing op het juiste moment.

Adaptief deltamanagement

Aanleiding voor adaptief deltamanagement

De Deltacommissaris kreeg in 2010 de opdracht Nederland droog te houden en van voldoende zoet water te blijven voorzien onder de verschillende onzekere klimaatscenario's. Doordat het werkelijke verloop van de klimaatverandering en zeespiegelstijging, neerslagintensiteiten, et cetera, onzeker is, liep Nederland het risico te veel maatregelen te treffen of juist niet voldoende maatregelen te nemen. Dit was aanleiding om de methode adaptief deltamanagement te ontwikkelen.

Aanpak adaptief deltamanagement

Adaptief deltamanagement omvat verschillende kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Deze zijn gericht op de kansen die onzekere ontwikkelingen bieden. Tegelijkertijd houden deze analyses de mogelijkheden in het oog om de risico’s van onzekerheden te beperken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door fasering van een keuze. Deze methode kunt u door ons toe laten passen op de strategie of beleidskeuzes voor uw bedrijf of instelling. Karakteristieke onderdelen van deze analyse zijn:

  • Het werken met beslisvolgordes en ontwikkelpaden in plaats van eindbeelden.
  • Het verbinden van kortetermijnbeslissingen met langetermijnopgaven.
  • Het zoeken naar en waarderen van adaptiviteit in strategieën en maatregelen.
  • Het zoeken naar kansen om verschillende investeringsagenda’s te verbinden.

Meerwaarde van aanpak

Adaptief deltamanagement leidt tot een samengestelde uitvoeringsstrategie of aantal alternatieven met tussentijdse bijstelmogelijkheden. U ontvangt als het ware een draaiboek waarin de eerste stappen vaststaan, maar waar in het vervolg flexibel wordt omgegaan met de onzekerheden. Wanneer een kantelpunt wordt bereikt, bijvoorbeeld 20 cm stijging van de zeespiegel, voert u een volgende maatregel uit of neemt u het volgende besluit. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet om verschillende opgaven slim te combineren, wordt de optie opgenomen in de uitvoeringsstrategie. Als gevolg hiervan worden dankzij dit risico- en onzekerheidsadvies uw risico’s zoveel mogelijk beperkt en kansen zoveel mogelijk verzilverd.

Publicaties over Adaptief deltamanagement

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

afbeelding raaport adaptieve investeringsstratie getij Grevelingen

Adaptieve investeringsstrategie voor het terugbrengen van getij in de Grevelingen

In 2018 heeft de projectorganisatie Getij Grevelingen de opdracht gekregen het MIRT-2 besluit voor te bereiden. Onderdeel was een advies over een optimale combinatie tussen de inzet van het doorlaatmiddel, het verbeteren van de waterkwaliteit, realisatie van robuuste natuur, en het investeringsplaatje op korte en lange termijn. Het klimaatrobuust maken van de plannen vroeg specifieke aandacht alvorens kon worden besloten te starten met de planvorming. Dit rapport beschrijft de resulterende adaptieve investeringsstrategie.

Handreiking Adaptief Deltamanagement

Handreiking voor toepassing van de methode adaptief deltamanagement. Op verzoek van het deltaprogramma ontwikkelde en beschreef Stratelligence de methode om de investeringen in waterveiligheid en zoet water te optimaliseren. De methode is de voorgeschreven aanpak voor investeringen in het deltaprogramma en is verder ontwikkeld voor toepassing in andere domeinen.

De Nieuwe Delta

Essay Gigi van Rhee als expertbijdrage aan het boek “De Nieuwe Delta”, een nadere beschouwing van de veranderingen in de economische beoordeling van de deltabeslissingen sinds 1953.

Projecten over Adaptief deltamanagement

Handreiking Adaptief Deltamanagement

Opdrachtgever

Staf Deltacommissaris

Aanleiding van dit project

In opdracht van de Staf Deltacommissaris heeft Stratelligence gewerkt aan een beslissingsondersteuning bij wateropgaven onder invloed van klimaatverandering. We hebben de handreiking Adaptief Deltamanagement opgesteld die stapsgewijs uitlegt hoe een flexibele en realistische benadering te hanteren. De leidraad dient als ondersteuning voor de verschillende deelprogramma’s van het Deltaprogramma bij de ontwikkeling van strategieën voor watermanagement.

Aanpak aan de hand van adaptief deltamanagement

De leidraad beschrijft het gedachtegoed om over- en onderinvestering in het deltamanagement te voorkomen. De werkwijze en voorbeelden zijn onder andere gebaseerd op de praktische ontwikkeling van de aanpak door Stratelligence bij het opstellen van de uitvoeringsstrategie voor de waterkwaliteit in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Deze werkwijze heeft geleid tot de start van de rijksstructuurvisie in de Zuidwestelijke Delta en de keuze voor het terugbrengen van de Roode Vaart in Zevenbergen.

Resultaat van deze adaptieve strategie

In vervolg op de handreiking is een systematische aanpak ontwikkeld, om het optimale investeringsmoment voor het hoofdwatersysteem te bepalen. Op de kortere termijn naderen veel van de natte kunstwerken het einde van hun technische of functionele levensduur. Stratelligence heeft een kader ontwikkeld in lijn met de aanpak adaptief deltamanagement en deze voorzien van cases.

Adaptieve investeringsstrategie Getij Grevelingen

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat projectorganisatie Getij Grevelingen

Aanleiding van dit project

Het terugbrengen van het getij in de Grevelingen kent een lange geschiedenis. Al bij de start van de aanleg van de Brouwersdam werden vragen gesteld over het effect op de waterkwaliteit in de Grevelingen. In 2018 is financiering beschikbaar gekomen voor de verdere uitwerking van alternatieven voor het terugbrengen van getij, maar bleek ook aanvullend onderzoek nodig naar de effecten van de zeespiegelstijging en advies over de optimale combinatie tussen de inzet van het doorlaatmiddel, het verbeteren van de waterkwaliteit, realisatie van robuuste natuur, en het investeringsplaatje op korte en lange termijn.

Aanpak aan de hand van adaptief deltamanagement

In nauwe samenwerking met het projectteam heeft Stratelligence een adaptieve investeringsstrategie ontwikkeld voor drie peilbeheerscenario’s (maximum peil en getijslag) in combinatie met drie varianten voor het doorlaatmiddel. De strategie houdt rekening met de projectrandvoorwaarden en met onzekerheden op het gebied van natuurdoelen, zeespiegelstijging, effectiviteit van de peilbeheerscenario’s en financiële middelen op de korte en lange termijn.

Resultaat van deze adaptieve strategie

Mede op basis van de ontwikkelde adaptieve investeringsstrategie besloot de minister van IenW op 20 november 2019 in samenspraak met het ministerie van LNV, EZK en regionale partijen dat het project Getij Grevelingen de verkenningsfase afrondt. De planuitwerkingsfase kan ingaan op voorwaarde van definitieve afspraken over sluitende financiering. Deze afspraken zijn in het voorjaar van 2020 gemaakt waarna de minister op 1 juni het voorkeursalternatief heeft getekend.

Schakel ons adviesbureau in voor uw deltamanagement

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een samenwerking op het gebied van adaptief deltamanagement? Neem dan contact met ons op en bel naar 071 573 0820 of stuur een e-mail naar info@stratelligence.nl. U kunt bij ons rekenen op een onafhankelijke en evidence-based analyse en objectieve beslissingsondersteuning.