Vóórdenken®, dat is

Adaptief deltamanagement

Speel slim in op kansen en risico's door onzekerheden over tijd

Adaptief deltamanagement of adaptief programmeren is een aanpak om op een verstandige en transparante wijze beslissingen te nemen, rekening houdend met onzekerheden en afhankelijkheden: de juiste beslissing op het juiste moment.

Adaptief deltamanagement

aanleiding

De Deltacommissaris kreeg in 2010 de opdracht Nederland droog te houden en van voldoende zoet water te blijven voorzien onder de verschillende onzekere klimaatscenario's. Doordat het werkelijke verloop van de klimaatverandering en zeespiegelstijging, neerslagintensiteiten et cetera onzeker is, liep Nederland het risico teveel maatregelen te treffen of juist niet voldoende maatregelen te treffen. Dit was aanleiding om de methode adaptief deltamanagement te ontwikkelen: hoe voorkom je tegelijkertijd zowel over- als onderinvestering?

aanpak

Adaptief deltamanagement omvat verschillende kwalitatieve en kwantitatieve analyses gericht op de kansen die onzekere ontwikkelingen bieden en de mogelijkheden om de risico’s van onzekerheden te beperken, bijvoorbeeld door fasering van een keuze.

Karakteristieke onderdelen zijn:

  • Werken met beslisvolgordes en ontwikkelpaden in plaats van eindbeelden.
  • Verbinden van kortetermijnbeslissingen met langetermijnopgaven.
  • Zoeken naar en waarderen van flexibiliteit in strategieën en maatregelen.
  • Het zoeken naar kansen om verschillende investeringsagenda’s te verbinden.

meerwaarde

Adaptief deltamanagement leidt tot een samengestelde uitvoerings-strategie of set alternatieven met tussentijdse bijstelmogelijkheden. Dit is een soort draaiboek waarin misschien de eerste stappen vaststaan, maar in het vervolg flexibel wordt omgegaan met de onzekerheden.

Wanneer een kantelpunt wordt bereikt (bijvoorbeeld 20 cm stijging van de zeespiegel), wordt een volgende maatregel uitgevoerd of besluit genomen.

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet om verschillende opgaven slim te combineren, wordt de optie opgenomen in de uitvoerings-strategie.

Als gevolg hiervan worden risico’s zo veel mogelijk beperkt en kansen zo veel mogelijk verzilverd

Publicaties over Adaptief deltamanagement

Stratelligence publiceert regelmatig papers, presentaties, e-boeken en brochures over onze speerpunten en methodieken. Heeft u interesse? Bezoekers van onze website kunnen gratis één van onze publicaties downloaden.

Handreiking Adaptief Deltamanagement

Handreiking voor toepassing van de methode adaptief deltamanagement. Op verzoek van het deltaprogramma ontwikkelde en beschreef Stratelligence de methode om de investeringen in waterveiligheid en zoet water te optimaliseren. De methode is de voorgeschreven aanpak voor investeringen in het deltaprogramma en is verder ontwikkeld voor toepassing in andere domeinen.

Gratis – Download nu

De Nieuwe Delta

Essay Gigi van Rhee als expertbijdrage aan het boek “De Nieuwe Delta”, een nadere beschouwing van de veranderingen in de economische beoordeling van de deltabeslissingen sinds 1953.

Gratis – Download nu

Projecten over Adaptief deltamanagement

Handreiking Adaptief Deltamanagement

Opdrachtgever

Staf Deltacommissaris

Aanleiding

In opdracht van de Staf Deltacommissaris heeft Stratelligence de leidraad opgesteld die stapsgewijs uitlegt hoe een flexibele en realistische benadering te hanteren bij wateropgaven onder invloed van klimaatverandering. De leidraad dient als ondersteuning voor de verschillende deelprogramma’s van het Deltaprogramma bij de ontwikkeling van strategieën voor watermanagement.

Aanpak

De leidraad beschrijft het gedachtengoed om over- en onderinvestering in het delta management te voorkomen.

De werkwijze en voorbeelden zijn o.a. gebaseerd op de praktische toepassing van de aanpak door Stratelligence bij het opstellen van de uitvoeringsstrategie voor de waterkwaliteit in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer en heeft geleid tot de start van de rijksstructuurvisie in de Zuidwestelijke Delta en de keuze voor het terugbrengen van de Roode Vaart in Zevenbergen.

Resultaat

In vervolg op de handreiking is een systematische aanpak ontwikkeld, om het optimale investeringsmoment voor het hoofdwatersysteem te bepalen. Op de kortere termijn naderen veel van de natte kunstwerken nl. het einde van hun technische of functionele levensduur. De vervangingsopgave met een omvang van enkele honderden miljoenen euro's is nu gebaseerd op een inschatting van de vervangingsmomenten op grond van stichtingsjaar en ontwerplevensduur. Stratelligence heeft een kader ontwikkeld in lijn met de aanpak adaptief deltamanagement en deze voorzien van cases.