rapport

Adaptieve investeringsstrategie voor het terugbrengen van getij in de Grevelingen

afbeelding raaport adaptieve investeringsstratie getij Grevelingen

In 2018 heeft de projectorganisatie Getij Grevelingen de opdracht gekregen het MIRT-2 besluit voor te bereiden. Onderdeel was een advies over een optimale combinatie tussen de inzet van het doorlaatmiddel, het verbeteren van de waterkwaliteit, realisatie van robuuste natuur, en het investeringsplaatje op korte en lange termijn. Het klimaatrobuust maken van de plannen vroeg specifieke aandacht alvorens kon worden besloten te starten met de planvorming. Dit rapport beschrijft de resulterende adaptieve investeringsstrategie.

Rekenrente nazorgfondsen stortplaatsen

Dit rapport beschrijft een breed gesteund voorstel voor een rekenrentemethodiek die gebruikt kan worden om de hoogte van het doelvermogen bij overdracht van stortplaatsen naar een provincie te bepalen. De methodiek lost de door de afvalsector, Rijk en de provincies ervaren problematiek op, biedt stabiliteit en kan door alle provincies binnen de huidige wet- en regelgeving worden gehanteerd.

Een duurzaam mobiliteitssysteem maakt ruimte

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat met als doel om via deze verkenning het mechanisme van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de effecten zichtbaar te maken voor (maatregelen ten behoeve van) een meer duurzaam mobiliteitssysteem. Deze verkenning vormt input voor het traject Duurzame Mobiliteit en vervolgacties op het gebied van leefbaarheid en MKBA’s.

Economische analyse zoetwater

Ter voorbereiding van de deltabeslissing zoetwater in 2021 en de maatregelen voor de periode 2022-2027 heeft Stratelligence voor het Deltaprogramma, Deelprogramma Zoetwater een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd van het voorgestelde maatregelenpakket.

Factsheets discontovoet

In 2020 heeft het kabinet nieuwe discontovoeten vastgesteld voor maatschappelijke kosten-batenanalyses. Op verzoek van Rijkswaterstaat hebben SEO en Stratelligence een lijst met vragen over deze discontovoeten beantwoord.

Ontwikkelpad OV en verstedelijking MRDH

Bijdrage van Stratelligence aan gezamenlijk project met APPM om een voorkeursstrategie te ontwikkelen voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag voor het openbaar vervoer en de verstedelijkingsopgave. Stratelligence leverde de expertise op het gebied van adaptiviteit en ontwikkelpaden.

Verkenning contingentenaanpak

Als verkenner voor de Klimaatraad gebouwde omgeving ontwikkelde Gigi samen met Jurgen de Jong van Binnenlandse Zaken een programma complementair aan de wijkaanpak dat de energietransitie en verduurzaming van individuele koopwoningen kan versnellen.

Een laagdrempelige energietransitie

Onderzoek in opdracht van Energie-Nederland naar een manier om de haalbaarheid van van de energietransitie in de gebouwde omgeving te vergroten. De minister onderschreef de conclusies en dit rapport droeg bij aan de overheidssteun voor hybride warmtepompen.

Waterstof: kansen voor de maakindustrie in Zuid-Holland

Onderzoeksrapport dat de kansen in beeld brengt die de waterstofontwikkelingen voor de bestaande maakindustrie in Zuid-Holland biedt

Kansen van de energietransitie voor Oost-Nederland

Positioneringsonderzoek op het gebied van de energietransitie voor Oost-Nederland in opdracht van ontwikkelingsmaatschappij Oost-NL namens de provincie Overijssel en Gelderland. Het onderzoek is ook in het Duits vertaald ten behoeve van de samenwerking met Duitsland.